Author Archives: ngoctien

Sửa đổi, Bổ sung năm 2008 của Phụ lục VI – Công ước MARPOL 73/78

Sửa đổi, Bổ sung năm 2008 của Phụ lục VI - Công ước MARPOL 73/78

Phụ lục VI sửa đổi liên quan đến ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ tàu của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL 73/78), được Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông qua tháng 10 năm 2008, vừa mới có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.

IMO thông qua chương trình nghị sự của MEPC

IMO thông qua chương trình nghị sự của MEPC

Uỷ ban Bảo vệ Môi trường Biển (MEPC) của Tổ chức Hàng hải Thế giới (IMO) dự định thông qua dự thảo bổ sung sửa đổi các quy định của Phụ lục VI của Công ước MARPOL để giảm khí thải có hại từ tàu, khi tổ chức phiên họp lần thứ 58