Monthly Archives: Tháng Bảy 2010

Sửa đổi, Bổ sung năm 2008 của Phụ lục VI – Công ước MARPOL 73/78

Sửa đổi, Bổ sung năm 2008 của Phụ lục VI - Công ước MARPOL 73/78

Phụ lục VI sửa đổi liên quan đến ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ tàu của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL 73/78), được Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông qua tháng 10 năm 2008, vừa mới có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.