Monthly Archives: Tháng Mười 2008

IMO thông qua chương trình nghị sự của MEPC

IMO thông qua chương trình nghị sự của MEPC

Uỷ ban Bảo vệ Môi trường Biển (MEPC) của Tổ chức Hàng hải Thế giới (IMO) dự định thông qua dự thảo bổ sung sửa đổi các quy định của Phụ lục VI của Công ước MARPOL để giảm khí thải có hại từ tàu, khi tổ chức phiên họp lần thứ 58